ונילע תצק
לבא ,תליאל תדרלו השפוח תחקל םתטלחה
?..."םידליה" םע תושעל המ םיעדוי םכניא

םה יכ םיעדוי יאדו םתא ,םילותחו םיבלכ ילעבכ
,תפטלמה דיל ,רוסמה םכלופיטלו םכל םיקוקז
ףילחתש ,"רטיסיבייב"לו תקבחמהו הליכאמה
םיבלכ םג ,םידלי ומכ .ךרוצה הרקמב םכתא
אלל תיבב םדבל ראשיהל םילוכי םניא ,םילותחו
רשפאיש ,םרובע רודיסל גואדל ץלמומו ,החגשה
.טקש בלב שפונהמ תונהיל םכל

!...ןאכ ונחנא הז ליבשב
"ןהכ רומיל לש ןויסנפה"

 


,תליאב שפונל םיאצוי
םילותחו םיבלכל ןולמ םכל הכחמ
,םיחוורמ םירדח
,תומצע ץוליחל תולודג תורצח 2
ךרוצה יפל תוחורא
בהואו רוסמ לופיטו
.הבהא וז ,הדובע אל וז דמחמ תויח ונלצא יכ
 
תפסותב ,םינסוחמ םהשכ איבהל שי םיבלכה תא
דגנ לופיט ורבעש אדוול ןכו ,םינוסיחה סקנפ
ילעב תא קנפל םישקבמל .םישוערפו תויצרק
יתוריש ןויסנפה עיצמ ,םידחוימ םילופיטב םייחה
:םיללוכה ,םידחוימ "הרטסקא"
םכבלכ תא לבקל ולכות שארמ םואיתב
.תחלקמ וא תרופסת ירחא

"ןהכ רומיל לש ןויסנפה"
:הלבקה תועש
גח יברעו םיגח ,תותבש ללוכ עובשה תומי לכ
18:00-19:00 ברע 9:30-10:30 רקוב

050-8916916 - לאגי  08-6342476 :'לט - תליא ,תרוחש .ת.א
דומעה שארל050-8916916 :לאגי  08-6342476 :'לט
www.limorcohen.co.il