|  רשק ורצ   |  תונומת םובלא   |   ונילע תצק   |   החיתפ דומע 
 

ןולמ םכל הכחמ ?תליאב שפונל םיאצוי
,םיגזוממ םירדח םע ,םיבכוכ השימח
תודעוימה ,תורוקמו תולודג תובחר יתש
םירדח תוריש ,תומצע ץוליחלו שגפמל
ישפוח ןפואב תוחורא ,הממיב תועש 24
,ןכ ,הא .םיפסונ םיקוניפ רחבמו
.דבלב םילותחו םיבלכל הסינכהו
,ךומס ןולמב םכלש םילעבה תא וריאשת זא
בנז דע לגר ףכמ קוניפ לבקל ואובו
."ןהכ רומיל לש ןויסנפ"ב


08-6342476 :'לט
050-8916916 :לאגי דיינ
www.limorcohen.co.il
 
כל הזכויות שמורות  לשומשום בע"מ © נבנה ע"י אלפא פורטל העסקים