תונומת םובלא


הלודג הפמל םכתא איבת GOOGLE םשה לע הציחל
ןולמ עיגמ םייחה ילעבל םג יכ
!םיבכוכ 5 
תנולמבו ןנצמב רזבואמ רדח
.ץעמ הניש
ץוליחלו יוליבל ,רצח םנוד יצח
...תומצע
 
דומעה שארל050-8916916:לאגי  08-6342476 :'לט
www.limorcohen.co.il